Pro rodiče

Rozvrhy kolektivních výuk

Hudební nauka a pěvecký sbor
1. přípravná hudební nauka     pondělí     12.15 - 13.00
2. přípravná hudební nauka     pondělí     13.00 - 13.45
hudební nauka 1. ročník           pondělí    13.50 - 14.35
hudební nauka 2. ročník           středa      13.00 - 13.45
hudební nauka 3. ročník           středa      13.50 - 14.35
pěvecký sbor                            středa       14.15 - 16.15
hudební nauka 4. ročník           středa       16.50 - 17.05
hudební nauka 5. ročník           středa       17.10 - 17.55


Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání ZUŠ Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39 za školní rok 2023/2024: 
Výše úplaty je stanovena pro všechny obory jednotně na 360 Kč/měsíc, tedy 1800 Kč/pololetí. 
Výše úplaty MINIZUŠ pro předškolní žáky v MŠ je stanovena na 100 Kč/ měsíc, tedy 500 Kč/pololetí.
Škola poskytuje slevu 50% na další studijní obor žáka.
Výtah z vnitřní směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání v ZUŠ Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39:
Úplata za vzdělávání v ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005.
Škola vybírá úplatu na provoz školy a náklady s tím spojené. Výuku žáků na ZUŠ hradí plně MŠMT – stát.
Výše úplaty a termín úhrady:
Výše úplaty se stanovuje na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.
Forma úhrady:
Úplata se provádí bezhotovostní formou platby - zákonným zástupcům přijde na uvedený e-mail příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji. Platba se uskutečňuje vždy na celé pololetí školního roku jednorázově.
Odklad termínu splatnosti:
Ředitel může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem dohodnout jiný termín úhrady, event. platbu rozdělit do dvou termínů. (Vyhláška o základním uměleckém školství § 8, odst.4).
Slevy z úplaty za vzdělávání:
Škola poskytuje slevu 50% na další studijní obor žáka.
Závěrečná ustanovení:
Neuhrazení úplaty za vzdělávání v řádném či náhradním termínu je důvodem k vyloučení žáka ze vzdělávání (Vyhláška o základním uměleckém školství § 7, odst. 2 písm. d).
Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné jen v případě, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7, odst. 2 písm. c) na základě písemné žádosti z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních nebo změnou bydliště.