Literárně - dramatický obor

MINI ZUŠ

V rámci přípravného ročníku LDO mohou děti navštěvovat MINI ZUŠ.
Zde se děti seznamují v jednoduchých hrách s obsahem literárně-dramatického oboru, hudebního oboru i výtvarného oboru. Komplexní přístup k tématu děti provede hrou, pohybem, slovem, výtvarnými činnostmi s cílem rozvinout estetické vnímání a citlivost a přispět tak k přípravě pro studium jednotlivých oborů studovaných na naší ZUŠ. Smyslem je obohacující rozvoj dětí, návštěva MINI ZUŠ, která se odehrává v předškolním roce věku dětí v MŠ Jahůdka v Bechyni není podmínkou pro přihlašování se ke studiu na ZUŠ.

 


Literárně-dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru ZUŠ se naši žáci učí kultivaci svého projevu, kultuře pohybu, technice řeči a výrazu. Základní formou práce je dramatická hra, která je doplňována o cílevědomě volené pohybové činnosti, mluvní a hudebně rytmická cvičení, improvizaci, práci s rekvizitou apod. Ve výuce vycházíme z námětů věkově dětem přiměřených. Děti vedeme ke spontánnímu projevu, učíme je pracovat s trémou, těžištěm těla, empaticky reagovat na ostatní spolužáky. Rozvíjíme práci s tělem, textem, čtenářstvím, pochopením textu i vlastní literární tvorbu žáků.
Literárně-dramatický obor je na naší ZUŠ vyučován ve dvou modulech.
MODUL A:
V modulu A mají žáci v přípravném studiu předmět přípravná dramatická výchova a od prvního ročníku 1. stupně potom předmět literárně-dramatická průprava a inscenační tvorba.
Od čtvrtého ročníku prvního stupně si žáci vybírají jeden z povinně volitelných předmětů na základě svých preferencí a doporučení učitele a to přednes nebo tvůrčí psaní.
Modul A je více zaměřen na práci s textem, jevištní mluvu, přednes, rozvíjí herecké dovednosti a kreativitu v jevištní tvorbě.
MODUL B:
V modulu B mají žáci v přípravném studiu předmět přípravná dramaticko pohybová výchova a od prvního ročníku 1. stupně potom předmět dramaticko pohybová technika a tvorba
Modul B je více zaměřen na pohyb po jevišti, pantomimu, gesto, směřuje více k pohybovému a experimentálnímu divadelnímu projevu na pomezí tance a divadla.
Žáci literárně dramatického oboru se účastní veřejných vystoupení, kde prezentují výsledky své práce.

Studium probíhá v systému: 

  • Přípravné studium -  pro děti 5 až 8leté, délka studia 2 roky
  • Studium I. stupně - pro žáky od 7 let, délka studia 7 let 
  • Studium II. stupně - pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
    Literárně-dramatický obor